مجموعه نمونه دستی میکروفسیل

 مجموعه نمونه دستی میکروفسیل

MFA-12

ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه 12 عددی نمونه دستی میکروفسیل
  • غیر ایزوله
  •  ابعاد متوسط
  • کلاس A