مجموعه گران سنجی (وزن مخصوص)

 مجموعه گران سنجی (وزن مخصوص)

GRV-14

ابعاد کوچک

زمین توانا تجهیز

جدید

  • تعداد 14 نمونه
  • 4X5Cm ابعاد کوچک 
  • رنج وزن مخصوص 1.9-9