مجموعه جلا و شفافیت

 مجموعه جلا و شفافیت

MLUS-10

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه 10 عددی کانیها بر اساس جلا و شفافیت 
  •  ابعاد متوسط