مجموعه میکرومینرال

مجموعه میکرومینرال

MM-50

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 50 عددی میکرومینرال
  •  کلاسA
  • شامل فرم های طبیعی کانیها جهت مطالعه میکروسکوپی