مجموعه میکرومینرال

 مجموعه میکرومینرال

MM-80

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 80 عددی میکرومینرال
  •  کلاسA
  • شامل فرم های طبیعی کانیها جهت مطالعه میکروسکوپی