مجموعه اختصاصی کانیهای سیلیکاته

 مجموعه اختصاصی کانیهای سیلیکاته

MQ-6

خانواده کوارتز

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 6 عددی کانیهای سیلیکاته
  • خانواده کوارتز
  • ابعاد متوسط