مجموعه اختصاصی کانیهای سیلیکاته

 مجموعه اختصاصی کانیهای سیلیکاته

MTUR-8

انواع تورمالین

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 8 عددی کانیهای سیلیکاته
  • انواع تورمالین
  • ابعاد کوچک