مجموعه اختصاصی کانیهای سیلیکاته

 مجموعه اختصاصی کانیهای سیلیکاته

SIL-20

خانواده سیلیس

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 20 عددی کانیهای سیلیکاته
  • خانواده سیلیس
  • ابعاد متوسط