فایل کانیهای سیلیکاته

 فایل کانیهای سیلیکاته

FMS-80M

ابعاد متوسط و کوچک

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 80 عددی کانیهای سیلیکاته
  • فایل سه کشو
  • ابعاد متوسط و کوچک