مجموعه کانیهای سیلیکاته

 مجموعه کانیهای سیلیکاته

MS-30M

30عددی ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 30 عددی کانیهای سیلیکاته
  • ابعاد متوسط