مجموعه کانیهای سیلیکاته

 مجموعه کانیهای سیلیکاته

MS-40M

ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 40 عددی کانیهای سیلیکاته
  • ابعاد متوسط