مجموعه جامع کانی شناسی

کالای ویژه مجموعه جامع کانی شناسی

M-240

صنعتی - قیمتی

ایران و جهان

جدید

مجموعه تقریبا جامع کانی شناسی که در ایران  جمع آوری آن امکان پذیر بوده است.
 شامل 240 کانی ( 120کانی سیلیکات و 120کانی غیر سیلیکات ) که بر اساس بنیان ها برای کانی ها غیر سیلیکات و نحوه قرار گیری ساختمانهای SIO4 مانند تکتوسیلیکاتها و نزوسیلیکاتها...  برای سیلیکات ها رده بندی شده است.
اندازه کانی ها در این مجموعه متغیر بوده و از نمونه های ریز تا حدود 7 سانتیمتر را شامل میشود.
هدف از تهیه و جمع آوری این مجموعه
1 ) آشنایی هرچه بیشتر خود مدرسین و دانشجویان  با واریته های کانی ها بوده
2) آشنایی  دانشجویان به 3 گروه از کانیها که شامل آن دسته از کانی ها که مصرف صنعتی دارند و کانی هایی که در علم گوهر شناسی کاربرد دارند و آنهایی که از جنبه کلکسیونی مطرح هستند
این مجموعه از نقاط مختلف ایران و جهان  در 7 جعبه برای اولین بار در ایران آماده شده است
برای اطلاع از نام کانی ها به فایلهای  PDFضمیمه مراجعه فرمائید