مجموعه کانیها

مجموعه کانیها

MQN-30

نیمه قیمتی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 30 عددی کانیهای نیمه قیمتی
  • کلاس A
  • ابعاد متوسط