مجموعه اختصاصی کانیهای غیر سیلیکاته

 مجموعه اختصاصی کانیهای غیر سیلیکاته

NSC-14s

بنیان کربناته

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 14 عددی کانیهای غیر سیلیکاته
  • بنیان کربناته
  • ابعاد کوچک