مجموعه اختصاصی کانیهای غیر سیلیکاته

 مجموعه اختصاصی کانیهای غیر سیلیکاته

NSFVA-9

بنیان فسفاتها وانادناتها ، ارسنات ها

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 9 عددی کانیهای غیر سیلیکاته
  • بنیان فسفاتها وانادناتها ، ارسنات ها
  • ابعاد کوچک و متوسط