مجموعه اختصاصی کانیهای غیر سیلیکاته

 مجموعه اختصاصی کانیهای غیر سیلیکاته

NSOM-8

بنیان اکسیدی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید


  •     مجموعه اختصاصی 8 عددی کانیهای غیر سیلیکاته
  •      بنیان سولفاتها
  •     ابعاد متوسط