مجموعه اختصاصی کانیهای غیر سیلیکاته

 مجموعه اختصاصی کانیهای غیر سیلیکاته

NSS-14

بنیان سولفیدی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 14 عددی کانیهای غیر سیلیکاته با بنیان سولفیدی
  • مجموعه اختصاصی 14 عددی کانیهای غیر سیلیکاته
  • بنیان سولفیدی
  • ابعاد کوچک