مجموعه کانیهای غیر سیلیکاته

مجموعه کانیهای غیر سیلیکاته

FMNS-75

ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • فایل اختصاصی سه کشویی 75 عددی کانیهای غیر سیلیکاته
  • ابعاد متوسط و کوچک
  • کانی های ایران و جهان