مجموعه اختصاصی کانیهای غیر سیلیکاته

مجموعه اختصاصی کانیهای غیر سیلیکاته

NS-15M

ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 15 عددی کانیهای غیر سیلیکاته فلزی
  • ابعاد متوسط