مجموعه اختصاصی کانیهای غیر سیلیکاته

مجموعه اختصاصی کانیهای غیر سیلیکاته

NS-15NM

ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 15 عددی کانیهای غیر سیلیکاته غیر فلزی
  • ابعاد متوسط