ارتفاع سنج دیجیتالی

ارتفاع سنج دیجیتالی

4010

G45

ژاپن Empex

جدید

  • همراه با قطب نما هشت کاره
  •  رنج اندازه گیری m4000 _ 300 
  • m5 حساسیت باخطای m1