ارتفاع سنج عقربه ای

 ارتفاع سنج عقربه ای

4006

OTA

ژاپن

جدید

  • رنج اندازه گیری m2500-0 دقت m10
  • رنج اندازه گیری فشارهوا mmHg 780-570