ارتفاع سنج عقربه ای

 ارتفاع سنج عقربه ای

4002

سوئد

جدید

  • تراز دقت 1 متر
  • رنج اندازه گیری 340- تا 3200m