ارتفاع سنج عقربه ای

 ارتفاع سنج عقربه ای

4001

Micro M-1

آمریکا

جدید

  • تراز دقت 1 متر
  • رنج اندازه گیری 0 تا 5000m