ارتفاع سنج و فشارسنج عقربه ای

 ارتفاع سنج و فشارسنج عقربه ای

4005A

22- TX

Thommenسوئیس

جدید

  • دقت 10 متر
  • رنج اندازه گیری 0 تا 5000m
  • فشار هوا 740-1050 mbar
  • کیف چرمی اورژینال مخصوص ارتفاع سنج  آبشنال می باشد