ارتفاع سنج با ترمومتر

 ارتفاع سنج با ترمومتر

4003

آلمان

جدید

  • با ترمومتربا دقت m10
  • رنج اندازه گیری m3000تا -200