پارالکس بار STEREO MICROMETER

پارالکس بار STEREO MICROMETER

5034

برای ST4

WILD سوئیس

جدید

  • پارالکس  بار دستگاه استریوسکوپ ویلد سوئیس
  • برای انجام کارهای فتوگرامتری
  • جهت اندازه گیری ارتفاع از روی عکس هوایی