چشمی استریوسکوپ

چشمی استریوسکوپ

5036

HPF-1

ساخت چین

جدید

چشمی استریوسکوپ رومیزی  ساخت چین
بزرگنمایی 3X