ترازوی دیجیتال جیبی

 ترازوی دیجیتال جیبی

90220

چین

جدید

  • ترازوی جیبی با دقت 1/0 گرم
  • ،ظرفیت 500 گرم
  • با قابلیت تبدیل واحد های وزنی
  • کلید تبدیل دقت وزنی ،چراغ پشت صفحه
  • CE دارای استاندارد