ترازوی دیجیتال جیبی

 ترازوی دیجیتال جیبی

90223

چین

جدید

  • ترازوی جیبی با دقت 01/0 گرم
  • ظرفیت 100 گرم
  • با قابلیت تبدیل واحد های وزنی
  • کلید تبدیل دقت وزنی ،چراغ پشت صفحه
  • CE دارای استاندارد
  • کالیبراسیون اتوماتیک ،دارای قطعه شمار
  • 110x55x22 mm وزن 95 گرم ابعاد