ترازوی دجیتالی جیبی

 ترازوی دجیتالی جیبی

90224

DS Series

چین

جدید


  • ترازوی جیبی با دقت  01/0 گرم
  • ظرفیت 100 گرم
  • با قابلیت تبدیل واحد های وزنی
  • کلید تبدیل دقت وزنی ،چراغ پشت صفحه
  • CE دارای استاندارد
  • کالیبراسیون اتوماتیک