ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-AN-202

GR-202

AND ژاپن

جدید

  • کالیبراسیون اتوماتیک
  • صفحه کلید ونمایشگر ضد آب و خاک
  • اجرای دستورات برنامه GLP
  • عملکرد اطلاعات حافظه
  • دارا بودن واحد های مختلف وزنی
  • قابلیت اتصال به کامپیوتر و پرینتر
  • دقت توزین0 تا 42 گرم 01/0 میلی گرم
  • توزین از 42 تا 210 گرم با دقت 1/0میلی گرم