ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-AN-H-200

HR200

ژاپن AND

جدید

  • عملیات سنجش دقیق ACAL
  • حداکثر توزین 210 گرم
  • حساسیت 0001/0 گرم یا 1/0 میلیگرم
  • كاليبراسيون دستي
  • انجام عملیات درصد/ شمارش و مقایسه
  • انجام توزین با واحد های مختلف وزنی
  • ساختار نیرومند
  • اجرای دستورات برناه های GLP/6MP/ISO
  • قابل اتصال به کامپیوتر و پرینتر