ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-OH-264

AV 264

سوییسOhous

جدید

  • رنج اندازه گیری 0 تا 260 گرم
  • حساسیت 0001/0 گرم یا 1/0 میلیگرم
  • دارای محفظه شیشه ای با درب های کشویی
  •  کالیبراسیون خارجی
  • قابلیت نصب کیت دانسیته ، قطعه شماری و تبدیل وزن به درصد
  • توزین نمونه های متحرک
  • دارای قفل نرم افزاری جهت جلوگیری از برهم خوردن تنظیمات
  • قابلیت نصب به کامپیوتر و پرینتر مجهز به برنام GLPمیباشد
  • دارای 17 واحد مختلف وزنی و قابل تعریف توسط کاربر