ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-AN-G-6000

GF6000

AND ژاپن

جدید


  • عملیات سنجش دقیق ACAL
  • حساسیت0/01 گرم
  • حداکثر توزین  0 تا 6100 گرم
  • انجام عملیات درصد/ شمارش و مقایسه
  • انجام توزین با واحد های مختلف وزنی
  • ساختار نیرومند
  • اجرای دستورات برناه های GLP/6MP/ISO
  • قابل اتصال به کامپیوتر و پرینتر