ترازوی حساس آزمایشگاهی

 ترازوی حساس آزمایشگاهی

BA-KIA-500

BL1

ساخت چین

جدید

 • اتوکالیبره
 • رنج اندازه گیری تا500 گرم
 • دقت 0.01گرم
 • دارای واحدهای مختلف وزنی
 • صفحه ترازو استیل
 • کارکرد با برق و باتری

 • اتوکالیبره
 • رنج اندازه گیری تا500 گرم
 • دقت 0.01گرم
 • دارای واحدهای مختلف وزنی
 • صفحه ترازو استیل
 • کارکرد با برق و باتری