ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-OH-2102

PA2102

Ohousسوییس

جدید


  • رنج اندازه گیری 0 تا 2100 گرم
  • حساسیت 0/01 گرم
  •  کالیبراسیون خارجی
  • قابلیت نصب کیت دانسیته ، قطعه شماری و تبدیل وزن به درصد
  • توزین نمونه های متحرک
  • دارای قفل نرم افزاری جهت جلوگیری از برهم خوردن تنظیمات
  • قابلیت نصب به کامپیوتر و پرینتر مجهز به برنام GLPمیباشد
  • دارای 14 واحد مختلف وزنی و قابل تعریف توسط کاربر