ترازوی مکانیکال حساس آزمایشگاهی

ترازوی مکانیکال حساس آزمایشگاهی

BA-OH-COG-311

CENT-O-GRAM

OHAUS آمریکا

جدید

  • رنج اندازه گیری 0 تا 311 گرم
  • سه نرده ای
  • حساسیت 0/01 گرم
  • یک کفه ای