ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-OH-S602

SPU 602

Ohousسوییس

جدید


 • رنج اندازه گیری 0 تا 600 گرم
 • حساسیت 0/01 گرم
 •  کالیبراسیون خارجی
 • دارای وزنه کالیبراسیون
 • قابلیت نصب کیت دانسیته ، قطعه شماری و تبدیل وزن به درصد
 • مجهز به برنامه کالیبراسیون یکنقطه ای و چند نقطهای (خطی)
 • قابلیت کار با 5 واحد مختلف وزنی
 • دارای قفل توزین جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به ترازو در اثر وزن زیاد
 • قابلیت کار با برق و باتری
 • دارای قفل سخت افزاری جهت جلوگیری از برهم خوردن تنظیمات
 • قابلیت نصب به کامپیوتر و پرینتر مجهز به برنام GLPمیباشد