ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-SA-612

TE 612

Sartorius آلمان

جدید


  • رنج اندازه گیری 0 تا 610 گرم
  • حساسیت 01/0 گرم
  •  کالیبراسیون خارجی
  • قابلیت توزین با واحد های مختلف وزنی
  • همراه وزنه کالیبراسیون
  • قابلیت نصب به کامپیوتر