ترازوی دجیتالی

 ترازوی دجیتالی

BA-DI-SC

ML-CF1

جدید

  • ترازوی دجیتالی پرتابل و سبک
  •   حداکتر توزین 1000گرم 
  • 1/0گرم حساسیت
  • ../تبدیل 5 واحد وزنی اونس /گرم/قیراط
  • ابعاد صفحه90x115xmm