ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-OH-8101

AV 8101

Ohousسوییس

جدید


  • رنج اندازه گیری0  تا 8100 گرم
  • حساسیت 1/0 گرم
  •  کالیبراسیون خارجی
  • قابلیت نصب کیت دانسیته ، قطعه شماری و تبدیل وزن به درصد
  • قابلیت کار با واحد های مختلف وزنی
  • دارای قفل نرم افزاری جهت جلوگیری از برهم خوردن تنظیمات
  • قابلیت نصب به کامپیوتر و پرینتر مجهز به برنام GLPمیباشد
  • دارای 17 واحد مختلف وزنی و قابل تعریف توسط کاربر