ترازوی مکانیکال آزمایشگاهی

 ترازوی مکانیکال آزمایشگاهی

BA-OH-TRI-700

TRIPLE BEAM-700

OHAUS آمریکا

جدید

  • رنج اندازه گیری 0تا 2610 گرم
  • سه نرده ای
  • یک کفه
  • دارای وزنه های مختلف