ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BAL-AN-E-6100

Ek6100i

AND ژاپن

جدید

  • توزین 0تا6000  گرم
  •  حساسیت 1/0 گرم
  • کالیبراسیون خارخی
  • عملیات سنجش دقیق
  • باتری قابل شارژ
  • توزین با واحد های مختلف وزنی
  • عملیات درصد/ شمارش/ مقایسه
  • نمایشگر پهن