ترازوی دیجیتال

ترازوی دیجیتال

690209

مخزن دار پرتابل

TCMآلمان

جدید

  • صفر تا 5 کیلوگرم
  • با دقت یک گرم
  • با تبدیل واحد گرم / پوند