ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

BA-AN-S-10

SK-10K

AND ژاپن

جدید

  • توزین 0 تا 10 کیکو گرم
  • حساسیت 1 گرم
  • دارای باتری داخلی
  • خاموش شدن خودکار برای حفظ ذخیره باتری
  • کالیبراسیون خارجی
  • حمل اسان و سبک