دستگاه آب مقطر گیری

 دستگاه آب مقطر گیری

110303

ساخت GFL آلمان

جدید

  •  یکبار تقطیر 4 لیتردر ساعت