دستگاه اندازه گیری پارامتر های شیمیایی

دستگاه اندازه گیری پارامتر های شیمیایی

50752

YK-2001CT

lutron تایوان

جدید


  • باقابلیت اتصال به کامپیوتر
  • رنج اندازه گیری EC/0-20ms
  • TDS دورنج PH/0-14  C/0-60
  • پروپ اندازه گیری PH/C
  • دارای کیف حمل
  • وهمچنین کابل و نرم افزاربصورت آبشنال عرضه می گردد