دستگاه اندازه گیری هدایت یا ECمتر

 دستگاه اندازه گیری هدایت یا ECمتر

50353

DiST WP4

هاناایتالیا تحت لیسانس ساخت موریتانی

جدید

  • رنج اندازه گیری هدایت mS/cm  99/19
  • جیبی