كنداكتيويتي متر يا ECمتر يا هدايت سنج پرتابل

کالای جدید كنداكتيويتي متر يا ECمتر يا هدايت سنج پرتابل

EC-ST-300

ST300C

OHUAS سوئیس

جدید


OhaOha Portable EC Meter with 0.0 μS/cm - 199.9 mS/cm Range, 0.1°C Resolution

دستگاه اندازه گیری میزان هدایت آب
قابلیت اندازه گیری دما با دقت 0/1 درجه
دارای پروپ و کیف حمل
رنج اندازه گیری 0.0 μS/cm - 199.9   mS/cm